Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Składnica Akt

Składnica Akt GCUW (dawniej Archiwum Oświatowe) działa w oparciu o ustawę: Łącze do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Statut i Regulamin Organizacyjny GCUW, a także Instrukcję kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcję archiwalną GCUW.

W Składnicy Akt GCUW przechowywane są dokumenty zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska, zgodnie z wykazem:

Łącze do Wykazu zlikwidowanych jednostek oświatowych GMG (89.71 KB, PDF)

Składnica Akt GCUW może wydawać uwierzytelnione kopie przechowywanej dokumentacji pracowniczej lub poświadczenia zatrudnienia i/lub wysokości wynagrodzenia.

Dowodami potwierdzającymi okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia mogą być świadectwa pracy, karty zarobkowe lub listy płac, karty zasiłkowe, itp.

Wskazówki dla poszukujących dokumentacji pracowniczej:

W celu uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu lub wynagrodzeniu z istniejącego zakładu pracy, należy zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy. 

Jeśli zakład pracy został przekształcony w inną jednostkę organizacyjną, należy wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia kierować do nowopowstałej jednostki, będącej następcą prawnym jednostki przekształconej i posiadającym również jej dokumentację.

Pracownicy zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska zwracają się do Składnicy Akt GCUW:

  • Pracownicy administracji i obsługi, celem uzyskania kopii dokumentów lub poświadczeń o zatrudnieniu i/lub o wysokości wynagrodzenia winni złożyć pisemny wniosek i przesłać go na adres: Składnica Akt GCUW, al. Gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk (Łącze do Wniosku o wydanie dokumentów poświadczajacych zatrudnienie wynagrodzenie klauzula RODO (127.34 KB, WORD)
    • Istnieje możliwość przesłania wniosku lub podania drogą elektroniczną. Korespondencja elektroniczna typu wniosek/podanie musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłana za pośrednictwem platformy EPUAP.
  • Pracownicy pedagogiczni celem uzyskania poświadczenia o wysokości wynagrodzenia winni złożyć wniosek tak jak pracownicy administracji i obsługi (powyżej).
  • Pracownicy pedagogiczni celem uzyskania świadectwa pracy winni złożyć wniosek do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Adres mailowy do kontaktu: archiwum@gcuw.edu.gdansk.pl

Metadane

Data publikacji : 07.04.2023
Data modyfikacji : 19.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Grześkowiak Kierownik Referatu Organizacyjnego GCUW
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Dudek Redaktor Główny BIP GCUW
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Stańczyk

Opcje strony

do góry