Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Informacja publiczna

- podstawa prawna:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27), ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641 z dnia 2021.09.07), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68 z dnia 2007.01.22) wprowadza się zasady tworzenia, przechowywania, publikowania i udostępniania informacji publicznej wytworzonej oraz będącej w posiadaniu Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych (dalej GCUW):

 1. Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawie publicznej, podlegająca udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonym w w/w ustawach.
 2. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu i podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 3. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem tych funkcji oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 4. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 5. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, a także wglądu do dokumentów urzędowych.
 6. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego jej uzyskania oraz zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
 7. Kompletność i aktualizacja danych w BIP GCUW powinna następować niezwłocznie po powstaniu informacji publicznej lub jej zmiany.
 8. W procesie udostępniania informacji publicznej w GCUW realizowana jest zasada użyteczności informacji, jej istotności, rzetelności, aktualności, spójności i dostępności, przy zachowaniu należytej staranności przy jej wytworzeniu.
 9. Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu GCUW następuje poprzez:
  1. Ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. Wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
  3. Udostępnianie na wniosek zainteresowanego.
 10. Dyrektor GCUW ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GCUW oraz została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.
   

Metadane

Data publikacji : 24.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry