Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Ponowne wykorzystywanie Informacji Publicznej

Na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641 z dnia 2021.09.07) przez ponowne wykorzystywanie rozumie się wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

 • Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się do podmiotu zobowiązanego (GCUW) w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
 1. są zgromadzone w innym systemie teleinformatycznym niż BIP GCUW;
 2. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 3. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 • Wniosek wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej:  Łącze do Wniosku GCUW o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (120.13 KB, PDF)
 • Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego ma obowiązek informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od GCUW.
 • Podmiot zobowiązany (GCUW), w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o otwartych danych (...) 
 • Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 • W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:
 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Metadane

Data publikacji : 24.04.2023
Data modyfikacji : 21.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Stańczyk

Opcje strony

do góry