Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

https://gcuw.bip-e.pl/gcu/informacje-podstawowe/status/10662,Status-prawny.html
23.04.2024, 02:45

Status prawny

GCUW jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej i rozlicza się bezpośrednio z Gminą.

  • GCUW jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej i rozlicza się bezpośrednio z Gminą.
  • GCUW zapewnia wspólną obsługę finansowo-księgową oraz płacową i kadrową jednostek obsługiwanych w zakresie określonym łącze do Uchwały Nr XXVIII/711/16 RMG z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskie Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: łącze do Uchwały Nr XXXIV/870/21 RMG z dnia 25 marca 2021 r.)łącze do Uchwały nr LXI/1565/23 RMG z dnia 27 kwietnia 2023 r; łącze do uchwały RMG nr LXVI_1692_23 z dnia 31 sierpnia 2023 (1.05 MB, pdf)
  • GCUW nie wykonuje zadań z zakresu obsługi kadrowej, przypisanych ustawowo kierownikom jednostek obsługiwanych, w szczególności naboru, zatrudniania, zwalniania pracowników tych jednostek.
  • GCUW, przy prowadzeniu wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych, nie może naruszać autonomii obsługiwanych jednostek oraz dyrektorów tych jednostek w granicach ustalonych przepisami prawa, w tym kompetencji dyrektorów do dysponowania środkami publicznymi przez zaciąganie zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.
  • GCUW ma prawo żądania od jednostek obsługiwanych informacji i wyjaśnień oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tych jednostek.
  • GCUW jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych jednostek obsługiwanych w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tych jednostek, określonych w Statucie GCUW.
  • Działalnością GCUW kieruje jednoosobowo Dyrektor, którego powołuje i odwołuje ze stanowiska Prezydent Miasta Gdańska.
  • Dyrektor GCUW reprezentuje Gminę Miasta Gdańska na zewnątrz, w zakresie działalności GCUW, zarządza jednostką oraz składa oświadczenia woli jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska.
  • GCUW prowadzi swoją działalność na podstawie zatwierdzonego przez Gminę rocznego planu finansowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla finansów publicznych. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową GCUW ponosi Dyrektor.

Metadane

Data publikacji : 14.02.2020
Data modyfikacji : 20.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Sztompka

Opcje strony