Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Deklaracja dostępności

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności cyfrowej treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności cyfrowej strony GCUW odpowiada Zespół Redakcyjny BIP.
 • E-mail: bip@gcuw.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 506 51 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 524 45 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna GCUW

Siedziba główna przy al. Generała Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

Dojazd
Do siedziby głównej GCUW przy al. Generała Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku można dojechać liniami tramwajowymi numer 2,3,4,5,8,12,85 – przystanek Reja. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 80 metrów.
Rozkład jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie: https://ztm.gda.pl. Informacje nt. transportu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie: https://ztm.gda.pl/planowanie-podrozy/dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,a,17

Opis ogólny budynku
Budynek główny GCUW jest zlokalizowany z lewej strony budynku szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. Można dostać się do niego dwojako – przez teren szkoły z licznymi schodami oraz łącznikiem przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami lub też bezpośrednio z lewej strony budynku, wejściem na tylnej ścianie. Przy wejściu do budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz parking z miejscami dla interesantów.

Do wejścia budynku prowadzą schody, a po lewej ich stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Obsługa interesantów odbywa się na parterze. W budynku jest winda osobowa. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na drugim piętrze, od windy w prawo. Wszelkich informacji udziela pracownik Recepcji, przy wejściu wewnątrz budynku.

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Obsługa Korespondencji
Przed wejściem do budynku znajduje się wrzutnia na dokumenty i korespondencję.
Dziennik Korespondencji znajduje się na parterze wewnątrz budynku, na Recepcji przy wejściu.

Siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29, 80-409 Gdańsk

Dojazd
Do drugiej siedziby GCUW przy ul Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku można dojechać liniami tramwajowymi numer 3 i 5 – przystanek Kościuszki. Odległość od tego przystanku do drugiej siedziby wynosi około 550 metrów.
Rozkład jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie: https://ztm.gda.pl. Informacje nt. transportu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie: https://ztm.gda.pl/planowanie-podrozy/dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,a,17

Opis ogólny budynku

Drugi budynek GCUW jest zlokalizowany po północnej stronie budynku Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Dostać się można do niego wejściem od strony północnej. Przy wejściu do budynku znajduje się miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz parking z miejscami dla interesantów.

Do wejścia budynku prowadzą schody, a po prawej ich stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Dwuetapowe drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się samoistnie. W budynku znajduje się winda osobowa. Szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się portiernia (po lewej stronie od wejścia), obok niej znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszelkich informacji udziela pracownik portierni przy wejściu wewnątrz budynku.

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Obsługa Korespondencji
Dokumenty i korespondencję można składać w portierni.

do góry