Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Polityka Prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE (dalej RODO) (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016, s.1 oraz Dz.U.UE L 127), a także na podstawie art.8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000),
Zarządzeniem nr XI/2018 Dyrektora GCUW z dnia 14.11.2018 r. wprowadzono m. in.:

 • Politykę Ochrony Danych Osobowych
 • Politykę Bezpieczeństwa Informacji
 • Politykę Zarządzania Systemami Informatycznymi

Poniżej znajdują się informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych przywiązuje istotną wagę do poszanowania pracowników, klientów, osób współpracujących, osób korzystających z formy elektronicznego kontaktu i świadczonych usług. Zależy nam, by każda osoba fizyczna, której dane przetwarzamy dokładnie wiedziała, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Zgodnie z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Gdańsku (zwany dalej Administratorem Danych), 80-426 Gdańsk, al. gen. J. Hallera 16/18,
  kontakt tel.: +48 58 506 51 20; e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl;
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych sprawuje Inspektor Ochrony Danych , email: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl lub korespondencyjnie na adres:

  Gdańskie Centrum Usług Wspólnych - Administrator Danych Osobowych,
  80-426 Gdańsk,
  al. gen. J. Hallera 16/18;
 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna:
  • W Gdańskim Centrum Usług Wspólnych dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zapewnia wspólną obsługę finansowo-księgową oraz płacową i kadrową jednostek obsługiwanych i przetwarza dane osobowe w jednostkach obsługiwanych w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tych jednostek, które określone zostały w Statucie GCUW oraz w Uchwale  Nr XXVIII/711/16 RMG z dnia 25 sierpnia 2016 r.
  • Celem przetwarzania danych osobowych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych jest wypełnianie obowiązków publicznych, nałożonych na nie przepisami prawa.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań przez Administratora Danych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Statutu GCUW oraz Uchwały Nr XXVIII/711/16 RMG z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów wynikających z:
  • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód, m.in. dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. W każdym przypadku zbierana od Pani/Pana danych osobowych zgoda będzie wskazywała, m.in. cel przetwarzania danych, który w oparciu o tę zgodę realizujemy (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w związku z realizacją w/wym. zadań ( 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • wypełnienia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • kontaktowania się z Państwem w celach informacyjnych, np. w celu potwierdzenia bądź zmiany/odwołania terminu wizyty/udzielenia odpowiedzi/informacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  • zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
 5. W celu bieżącego kontaktu, wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia, lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od Administratora Danych sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania danych).
 10. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych, al. gen. J. Hallera 16/18 , 80-426 Gdańsk,
  jest: Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez GCUW, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
 3. Państwa dane osobowe w serwisach internetowych GCUW będą przetwarzane w celu analizowania ruchu na stronie i w Internecie związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i rozliczalności wykonywanych na niej operacji.
 4. Dane takie jak adres IP, adres email będą przetwarzane zgodni z art. 6 ust. 1 a) w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody.
 5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych nie będzie dłuższy niż 5 lat.
 6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, z którymi GCUW zawarło  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania ze strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookies:

 1. Użytkownik strony może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w plikach cookies takich jak: adres IP twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje w celach profilowania i prowadzenia monitoringu bezpieczeństwa strony.
 2. Administratorem danych osobowych opisanych w pkt. 1. jest GCUW, który może korzystać z usług podmiotu przetwarzającego serwisującego stronę internetową - tylko takiego, z którym została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. GCUW (Usługodawca) informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych publikowanych na przedmiotowej stronie internetowej usługodawcy: Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o.o..
 4. Korzystając z zasobów Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika tworzone są pliki cookies (ciasteczka) stanowiące tymczasowe pliki tekstowe.
 5. Pliki cookies tworzone są przez GCUW i podmiot przetwarzający określony w pkt. 3 - w celu zapewnienia prawidłowego działania zasobów (utrzymania sesji) oraz partnera Google LCC - w celu analizy statystyk ruchu zasobów Usługodawcy.
 6. Usługodawca informuje niniejszym, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z zasobów Usługodawcy przez Użytkownika może być niemożliwe.
 7. Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę i/lub partnerów Usługodawcy, poprzez odpowiednie użycie funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 8. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Zasobów, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików.

Metadane

Data publikacji : 22.12.2022
Data modyfikacji : 08.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczuka Dyrektor GCUW
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Dudek Redaktor Główny BIP GCUW
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Dudek

Opcje strony

do góry