Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych, al. gen. J. Hallera 16/18 , 80-426 Gdańsk, jest: Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z zakresu ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych;
 3. Państwa dane osobowe w serwisach internetowych GCUW będą przetwarzane w celu analizowania ruchu na stronie i w Internecie związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i rozliczalności wykonywanych na niej operacji.
 4. Dane takie jak adres IP urządzenia, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, data i godzina korzystania z Serwisu będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 a) w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody.
 5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych nie będzie dłuższy niż 5 lat.
 6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, z którymi GCUW zawarło  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania ze strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookies:

 1. Użytkownik strony może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w plikach cookies takich jak: adres IP twojego urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje w celach profilowania i prowadzenia monitoringu bezpieczeństwa strony.
 2. Administratorem danych osobowych opisanych w pkt. 1. jest GCUW, który może korzystać z usług podmiotu przetwarzającego serwisującego stronę internetową - tylko takiego, z którym została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. GCUW (Usługodawca) informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych publikowanych na przedmiotowej stronie internetowej usługodawcy: JSK Internet Sp. z o.o.
 4. Korzystając z zasobów Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika tworzone są pliki cookies (ciasteczka) stanowiące tymczasowe pliki tekstowe.
 5. Pliki cookies tworzone są przez GCUW i podmiot przetwarzający określony w pkt. 3 - w celu zapewnienia prawidłowego działania zasobów (utrzymania sesji) oraz partnera Google LCC - w celu analizy statystyk ruchu zasobów Usługodawcy.
 6. Usługodawca informuje niniejszym, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z zasobów Usługodawcy przez Użytkownika może być niemożliwe.
 7. Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę i/lub partnerów Usługodawcy, poprzez odpowiednie użycie funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 8. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Zasobów, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych (zwany dalej Administratorem Danych), 80-426 Gdańsk, al. gen. J. Hallera 16/18, kontakt tel. 58 506 51 20; e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl;

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także
o przysługujących Pani/Panu prawach z zakresu ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych;

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Celem przetwarzania danych osobowych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych jest wypełnianie obowiązków publicznych, nałożonych na nie przepisami prawa. W Gdańskim Centrum Usług Wspólnych dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 • wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem.
 • na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych:

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne;
 • ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych – po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
  (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:

 • Odbiorcami mogą być organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa i umów powierzenia danych osobowych.
 • Administrator nie przekazuje Pani/ Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

 • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane od Pani/Pana dane osobowe.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych:

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

Niniejsza klauzula informacyjna ma charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, zawarte są w odrębnych klauzulach dotyczących konkretnie załatwianych spraw.

 

Metadane

Data publikacji : 22.12.2022
Data modyfikacji : 12.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczuka Dyrektor GCUW
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Dudek Redaktor Główny BIP GCUW
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Stańczyk

Opcje strony

do góry