Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Skargi i wnioski

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z pn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46 z pn. zm.) oraz Łącze do Zarządzenia nr 6_skargi i wnioski_20052020 (5.4 MB, PDF) Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 20 maja 2020r.: 

  1. Skargi i wnioski mogą być składane do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych (dalej GCUW), w związku z wykonywanymi przez GCUW zadaniami z zakresu administracji publicznej.
  2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  4. Skargi i wnioski może składać każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
  5. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma.
  6. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub platformy e-PUAP, a także ustnie do protokołu.

Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora GCUW lub wyznaczonych Zastępców Dyrektora, przy udziale Koordynatora ds. skarg i wniosków GCUW (do protokołu),  odbywają się w środy w godzinach 15.30 - 17.30, po uprzednim umówieniu spotkania z Koordynatorem ds. skarg i wniosków GCUW p. Magdaleną Dudek (e-mail: m.dudek@gcuw.edu.gdansk.pl, tel. 58 506 51 20 wew. 292).

Metadane

Data publikacji : 07.04.2023
Data modyfikacji : 01.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczuka Dyrektor GCUW
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Dudek Redaktor Główny BIP GCUW
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Dudek

Opcje strony

do góry